Vedtægter for elevrådet på Rudolf Steiner skolen i Vordingborg

§1 Formål

Det er elevrådets formål at:

varetage elevernes interesse
styrke elevernes indflydelse på skolen
indgå i et samarbejdet mellem elever, lærere, forældre, skolebestyrelsen og skoleledelse
repræsentere eleverne i samarbejde med andre skoler.

§ 2 Medlemsforhold

Elevråd består af repræsentanter fra 8 – 10. kl. Hvor der vælges 2 repræsentanter og 2 suppleanter fra hver klasse, suppleanter fungerer som stand-in for syge repræsentanter.
Der er mødepligt for alle repræsentanter.
Er en repræsentant syg, meldes det til enten lærer eller elevrådet
Alle repræsentanter har tale og stemmeret.

§ 3 Elevrådsrepræsentanter

Elevrådsrepræsentanterne har til opgave at formidle kontakten mellem elevrådet og de enkelte klasser.
Valg af elevrådsrepræsentanter og sumpplanter foregår en gang om året, inden slutningen af oktober.

§4 Forretningsorden

Elevrådet holder møde ca. 1 gang om måneden.
Elevrådsformanden eller næstformanden indkalder til møde.
Elevrådsrepræsentanterne skal informere deres klasse og indsamle forslag til næste møde.
Elevrådsmøderne ledes af elevrådsformanden.
Elevrådet er beslutningsdygtigt såfremt ½ af eleverne er til stede.
Elevrådsmøderne refereres af elevrådets sekretær.

§5 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på et stormøde i elevrådet.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§6 Arbejdsopgaver

Elevrådet kan behandle alt vedr. elevernes dagligdag – dog må der ikke drøftes sager, der vedrører de enkelte læreres pædagogiske, tjenstlige og personlige forhold.
Elevrådet må ikke drøfte sager, der vedrører de enkelte elevers skolemæssige eller personlige forhold.
Henvendelse til elevrådet ved planlægning af elevfester og andre arrangementer på skolen.

§7 Økonomi

Til dækning af udgifter ved elevrådets arbejde, kan eleverne søge penge hos ledelsesforum, via ansøgning ledsaget af budget.

§8 Vedtægtsændringer

For ændringer af vedtægter kræves 2/3 flertal i elevrådet.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse
Vedtægterne skal revideres hvert år af det nye elevråd