Indmeldelse og udmeldelse

i oplever en stor interesse for skolen, og skolen har sine begrænsede fysiske rammer. Det kan i nogle klasser tvinge os til at sætte en øvre grænse for elevtallet. Derfor vil vi ikke altid kunne optage elever, hvis forældre ønsker det.
Vi kan derfor kun anbefale forældre, som ønsker at deres barn skal gå på skolen, at sende skolen en ansøgning om optagelse i så god tid som muligt. Blanketten kan fås på skolens kontor eller udskrives fra linket nederst på denne side. Samtidig med “Ansøgning om optagelse” beder vi om udfyldelse af “Tilladelse til kontakt med afgivende skole”. Endvidere har vi ved en evt. optagelse brug for “Elevoplysninger”.

Alle tre blanketter hentes nederst på denne side, udskrives, udfyldes og gives til skolens kontor.
Sammen med tilmeldingen bliver man automatisk medlem af Skoleforeningen og modtager skolens nyhedsbrev. Medlemskab koster 200 kroner om året.

VENTELISTE

De første elever, der bliver meldt til, er sikre på en plads. Foråret før eleven optages i 1. klasse, vurderer lærerkollegiet om skolen har de ressourcer, der skal til for en forsvarlig skolegang, og at tidspunktet for skolestart er det rigtige. Er antallet af elever højere, end en klasse kan bære, kommer man på venteliste, hvor af det fremgår, hvilket nummer på listen, man har. Som hovedregel optager vi ikke en elev i børnehaveklassen, som der efter al sandsynlighed ikke vil blive plads til i kommende 1. klasse.

DET RETTE KLASSETRIN

Da skolens læreplan er nøje tilpasset elevernes alder, følger vi det princip, at elever til en given 1. klasse skal fylde 7 år i løbet af de næste 12 måneder fra den 1. marts i det år, de skal begynde i 1. klasse. Det er skolens afgørelse, om der i et givet tilfælde skal kompenseres fra denne hovedregel på grund af pædagogiske vurderinger.

STØRRE BØRN

For forældre til elever, der søger optagelse af deres barn i eksisterende klasser, gælder, at barnet kan optages, hvis den enkelte klasselærer vurderer, at det er forsvarligt både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til, hvordan klassen fungerer sammen. Forældre, der ønsker at deres barn skal optages i en eksisterende klasse, skal ligeledes hente, udskrive og aflevere både “Ansøgning om optagelse” og “Tilladelse til kontakt med afgivende skole” og i tilfælde af optagelse desuden “Elevoplysninger”.

 

UDMELDING

 Ønsker man at udmelde sit barn af skolen skal det gøres ved skriftlig henvendelse til klasselærer og kontoret. Der er 1 måneds opsigelse, så skolepenge betales for den indeværende måned + 1 måned. Såfremt ønsket om udmelding sker fra skolens side, betales kun skolepenge for den indeværende måned. 

Vi anbefaler at eleven kommer på besøg i klassen og siger farvel. Af hensyn til barnet bør man som forældre vurdere hvor tidligt i processen at barnet informeres om en udmeldelse. Vi henstiller til at yngre børn først informeres ca. 1 uge før udmeldelse. 

  

I forbindelse med udmeldelsen har barnet jf. FN´s børnekonvention krav på at blive hørt. Skolen tilbyder derfor en samtale med barnet, hvor barnet kan fremføre sit synspunkt i forbindelse med udmeldelsen. Skolen skal lytte til dette og tage det til efterretning i form af et skriftligt referat. Såfremt man som forældre ikke ønsker en sådan samtale, tages dette ligeledes til efterretning af skolen. 

Når man vælger at tage sit barn ud, kan det skyldes mistrivsel hos barnet og/eller modsætningsforhold mellem lærere og forældre af et sådant omfang, at samarbejdet ikke længere fungerer. Skolen vil gerne give mulighed for at man som forældre kan beskrive, hvorfor man vælger at melde sit barn ud. Dette gøres på en udmeldelsesblanket, som indgår som en del af skolens evalueringssystem. 

Den kan også udfyldes af en af skolens koordinatorer eller skoleleder efter samtale med forældre. 

Blanketten udfyldes senest en måned efter barnet er stoppet på skolen. 

 
 

  

Når skolen vælger at afslutte samarbejdet:  

 

Her informeres om hvordan proceduren er, når skolen vælger at udskrive en elev. Skolen holder et møde med forældrene, hvor det varsles at skolen påtænker en udskrivning af en elev medmindre en række punkter, som forældrene præsenteres for, kan opfyldes. Der tages altid udgangspunkt i barnets manglende trivsel og hvordan samarbejdet mellem skole og hjem skal foregå for at trivslen bliver bedre. Der aftales på mødet et opfølgende møde indenfor 2 uger. Såfremt der ikke er sket en opfyldelse af punkterne, kan skolen vælge at udskrive eleven. Skolen fører referater fra begge møder og referaterne underskrives inden man forlader mødet. Man har som forældre ret til at have en bisidder med til møderne.  

Barnet skal ifølge FN´s børnekonvention høres. Skolen skal sørge for at eleven bliver hørt om udskrivningen og får mulighed for at fremsætte sine egne synspunkter. Skolen skal lytte, tage referat og forholde sig til elevens synspunkter.  

I værste fald kan der ske en bortvisning af eleven. Det kan f.eks. være ved for stort fravær fra undervisningen eller yderst alvorlige brud på ordensreglerne på skolen. En bortvisning kommunikeres skriftligt pr. mail og telefonisk til forældrene. Efter bortvisning tilbydes elev og forældre et møde med skolen, hvor skolen redegør for bortvisningens grundlag. 

Hvis skolen vælger at udskrive eleven, er der ikke en måneds opsigelsesvarsel. 

 
 

 

ANSØG OM PLADS

*Tilladelsesblanket til kontakt af afgivende skole

HAR DU SPØRGSMÅL?